Data Fields
ed25519_key Struct Reference

Data Fields

byte p [ED25519_PUB_KEY_SIZE]
 
byte k [ED25519_PRV_KEY_SIZE]
 
byte pointX [ED25519_KEY_SIZE]
 
byte pointY [ED25519_KEY_SIZE]
 
word16 pubKeySet:1
 
WC_ASYNC_DEV asyncDev